Algemene voorwaarden | Vivendo Financieel Advies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van Vivendo
Financieel Advies en alle overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgopdrachten, gesloten tussen Vivendo Financieel
Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Braamt aan de Graaf Hendrikstraat 24 – 7047 AE, hierna te noemen “Vivendo”
en haar opdrachtgever waarbij Vivendo en/of alle aan haar gelieerde ondernemingen goederen en/of diensten, van
welke aard dan ook, aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze
voorwaarden zijn omschreven.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Vivendo, maar ook ten behoeve van haar
bestuurders en ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband
daarmee enige aansprakelijkheid rust. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of
personen niet meer voor Vivendo werkzaam zijn.

3. Als opdrachtgever van Vivendo in deze algemene voorwaarden wordt beschouwd degene aan wie Vivendo
enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een
rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

4. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover zij uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Vivendo. Opdrachtgever kan aan deze afwijkingen geen
rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Eventuele inkoop- of andere leveringsvoorwaarden waarnaar de
opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van
toepassing, tenzij deze door Vivendo zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

6. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Vivendo en de opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van
hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

7. Aan Vivendo verstrekte opdrachten zijn inspanningsverbintenissen. Het betreft uitdrukkelijk geen
resultaatsverbintenissen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen schriftelijk zijn
overeengekomen anders blijkt.

8. Vivendo is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij
voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever heeft verstuurd. Een opdracht wordt eerst
geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Vivendo een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de
uitvoering daarvan is begonnen.

9. Een digitaal bericht van opdrachtgever aan Vivendo wordt eerst geacht door Vivendo te zijn ontvangen nadat
Vivendo de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigt aan opdrachtgever. Een automatische, al dan niet digitale
ontvangstbevestiging van Vivendo aan de opdrachtgever wordt in geen geval beschouwd als een ontvangstbevestiging.

10. Alle door Vivendo aan de opdrachtgever op welke wijze ook verstrekte algemene informatie, al dan niet op
aanvraag van de opdrachtgever, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Vivendo gegeven advies in het
kader van een aan haar verstrekte opdracht, tenzij tussen partijen anders, schriftelijk, is overeengekomen.

11. Door Vivendo opgegeven termijnen van welke aard ook, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Vivendo, maar ook ten behoeve van alle
personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens
Vivendo in verband met door Vivendo verrichte werkzaamheden/diensten vervallen in elk geval vijf jaar na het moment
waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

14. Vivendo is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval
Vivendo tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de
aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis
is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken.
Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien
opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf
de door Vivendo genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 2: Adviezen, aanbiedingen en offertes.
1. Door Vivendo gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele
doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, zijn altijd voorlopig en indicatief. Zij zijn voorts onderhevig
aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de
opdrachtgever is geaccepteerd, kan Vivendo een definitieve opgave van de maandlasten verstrekken aan de
opdrachtgever.

2. Door Vivendo aan de opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op
vereenvoudigde veronderstellingen van de op dat moment actuele wet- en regelgeving. Eerst nadat een aanbieder een
offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Vivendo een definitieve opgave van de
maandlasten verstrekken aan de opdrachtgever.

3. Door Vivendo namens een aanbieder aan de opdrachtgever gepresenteerde offertes en tarieven zijn vrijblijvend
en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder, tenzij in die offertes en tarieven uitdrukkelijk anders
is aangegeven.

Artikel 3: Derden
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407
lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op
uitvoering door een bepaalde persoon. Eventuele extra kosten welke verband houden met het inschakelen van derden
worden doorbelast aan opdrachtgever.

2. Indien Vivendo ter uitvoering van de haar door de opdrachtgever verstrekte opdracht derden inschakelt zal
Vivendo zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden zal Vivendo
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vivendo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling
1. Op welke wijze het honorarium van Vivendo wordt voldaan komen partijen bij het sluiten van de opdracht
schriftelijk overeen. Het honorarium kan:
• Ofwel begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een aanbieder) in rekening te brengen
bedragen,
• Ofwel er kan een uurtarief worden overeengekomen,
• Ofwel er kan een vast tarief worden overeengekomen.
• Ofwel er kan een abonnement worden overeengekomen.
• Danwel een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

2. Voor het geval partijen over het bepaalde in het vorige lid geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de
beloning voor Vivendo inbegrepen in de door opdrachtgever aan de aanbieder te betalen premies. De aanbieder betaalt
deze beloning aan Vivendo.

3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever
doorberekend. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of diensten en/of van andere kosten benodigd voor de
opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder
prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

4. Vivendo behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI
(consumentenprijsindex) cijfer, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Vivendo en
opdrachtgever.

5. Vivendo behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen.
Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.

6. Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Vivendo wordt de afhandeling
hieromtrent uitbesteed aan een derde partij.

7. In het geval Vivendo werkt op declaratiebasis behoudt Vivendo zich in alle gevallen het recht voor om een
voorschot te vragen, waarbij eerst dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden
gemaakt nadat de desbetreffende voorschotnota is voldaan door de opdrachtgever.
algemene voorwaarden

8. Vivendo behoudt zich het recht voor om extra te verrichten werkzaamheden in verband met een foutieve output
door de aanbieder voor complexe en impactvolle producten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan
deze kosten eventueel verhalen op aanbieder in het kader van de Herstelkostenregeling van het Verbond van
Verzekeraars.

9. Betaling door opdrachtgever van aan hem door Vivendo gefactureerde premies en bedragen dient te
geschieden zonder aftrek van enige korting en zonder enig recht van opdrachtgever op verrekening dan wel op
opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever
bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de
overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

10. Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, voldoet de aan hem in rekening gebrachte premies en/of
rentebetalingen, kan dit tot gevolg hebben dat de door hem, na bemiddeling van Vivendo, afgesloten verzekeringen en/
of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico of dat aanbieder overgaat tot executoriale verkoop van
de onroerende zaak waarop de hypotheek betrekking heeft. De opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend.

11. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de geldende betalingstermijn, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij
delen van een maand ook voor een maand gelden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de
opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De door de
opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld
overeenkomstig de volgende staffel:
• Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;
• Over de volgende € 2.500,00: 10%;
• Over de volgende € 5.000,00: 5%
• Over de volgende € 190.000,00: 1%
• Over het meerdere: 0,5%

13. Terzake van deelbetalingen door de opdrachtgever geldt het bepaalde in art. 6: 44 BW, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

14. In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van Vivendo, alsmede in het geval
de financiële omstandigheden van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulks ter beoordeling door
Vivendo, is Vivendo gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling
daarvan door opdrachtgever ten genoege van Vivendo voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 5: Informatieplicht van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is gehouden om steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken
aan Vivendo die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder
andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de
gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het
voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat Vivendo haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds
afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. Vivendo kan slechts ten opzichte van opdrachtgever
aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever voormelde informatieplicht strikt naleeft.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Vivendo zijn gesteld, of indien
de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Vivendo bevoegd over te
gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

3. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan
Vivendo verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat
Vivendo meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Vivendo het met die extra tijd
gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

4. Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan
Vivendo de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd
zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten
niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 6: Klachten
1. Vivendo is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.016890.
Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en opdrachten waarop de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, conform de op het moment van het aanhangig maken geldende regels
van het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), hetzij aan de burgerlijke rechter. Vivendo
conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend
advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 5.000,= (zegge en schrijven vijfduizend
euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Vivendo de
mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies, overeenkomstig het dienaangaande bepaalde in het
Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD).

2. De opdrachtgever heeft de verplichting om terstond na levering/prestatie/verrichting van Vivendo (daarbij
inbegrepen facturatie van Vivendo aan de opdrachtgever) te onderzoeken of hetgeen is geleverd/gepresteerd/verricht
aan de overeenkomst beantwoordt. Is dit niet het geval en doet de opdrachtgever daarvan niet binnen uiterlijk binnen 60
dagen na levering/prestatie/verrichting van Vivendo schriftelijk mededeling aan Vivendo dan verliest de opdrachtgever
alle rechten terzake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is
afgeleverd aan de overeenkomst. Alsdan wordt tussen partijen als bewezen geacht dat de prestatie van Vivendo aan de
overeenkomst beantwoordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Elke aansprakelijkheid van Vivendo is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vivendo wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
onder die verzekering.

2. In het geval de in dit artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vivendo in een specifiek geval
geen dekking verleent, is elke aansprakelijkheid van Vivendo beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de
opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan
wel de door de aanbieder laatst in rekening gebrachte jaarpremie.

3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de voor opdrachtgever uitgevoerde
werkzaamheden c.q. verrichte diensten.

4. De opdrachtgever is gehouden Vivendo juiste, volledige en tijdige informatie te verschaffen op straffe van verval
van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook. De opdrachtgever vrijwaart Vivendo voor aanspraken
van derden indien de opdrachtgever voormelde verplichting niet is nagekomen.

5. Vivendo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/vervolgschade.

6. Vivendo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Vivendo gebruikte
software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Vivendo kan worden verhaald op de leverancier
van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7. Vivendo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de
opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Vivendo, afgesloten
verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Vivendo niet of niet tijdig heeft voldaan.

8. Elke aansprakelijkheid van Vivendo is uitgesloten, voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de
omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is
verstreken.

9. Elke aansprakelijkheid van Vivendo is uitgesloten, voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat
de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken
gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

10. Elke aansprakelijkheid van Vivendo is uitgesloten voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of
indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van)
resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Vivendo niet aansprakelijk voor schade die
wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige
prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

11. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Vivendo voor schade welke veroorzaakt is door
de opzet of roekeloosheid van haar c.q. van haar ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor een hunner rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vivendo geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vivendo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Vivendo worden daaronder begrepen.

3. Vivendo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Vivendo haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vivendo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en
komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers,
vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke
van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Vivendo kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie
waarmee partijen of personen waarvan zij zich bij de uitoefening van deze overeenkomst bedienen, in aanraking komen.
Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur/programmatuur),
documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die:
• In relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij;
• Als vertrouwelijk is aangemerkt en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst.

2. Als vertrouwelijke informatie wordt niet aangemerkt die informatie:
• Die al bekend was bij de andere partij voor het sluiten van de overeenkomst;
• Die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij;
• Die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen door een derde die door deze
• Bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden;die
onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.

3. Door de opdrachtgever aan Vivendo verstrekte persoonsgegevens zullen door Vivendo niet worden gebruikt
voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte
opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover Vivendo op grond van de
wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe
aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten van Vivendo is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland, behoudens de conform de in het voorgaande artikel 6 aangehaalde mogelijkheid voor de opdrachtgever om
het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Algemene voorwaarden
Vivendo Financieel Advies
versie H13.2.0